Hallituksen toimintakertomus

Tilikausi 01.01. – 31.12.2023

Perustiedot

Lakeuden Etappi Oy on merkitty kaupparekisteriin 03.07.1997 nimellä Lakeuden Jätekeskus Oy. Nimi muutettiin Lakeuden Etappi Oy:ksi 01.09.2004. Samalla yhtiön kotipaikka muuttui Ilmajoelle. Yhtiön Y-tunnus on 1087873-0. Yhtiön omistaa nykyisin kahdeksan kuntaa; Alavus, Ilmajoki, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri.

Lakeuden Etappi Oy:n tehtäviin kuuluu jätehuollon palvelutehtävä kuntavastuullisessa jätehuollossa. Arjen kiertotalouden kehittäminen ja sen tietoisuuden lisääminen neuvonalla, sekä monikanavaisella viestinällä. Hyvien syntypaikkalajittelu mahdollisuuksien tarjoaminen ja tehokkaalla logistiikalla järjestetty keräily avaavat mahdollisuuden hyvään kierrätysasteeseen ja pieneneviin päästöihin. Vastaanotettavien jätteiden käsittely, hyödyntäminen ja turvallinen loppusijoittaminen, sekä vaarallisten jätteiden toimittaminen jatkokäsittelyyn ovat myös ydintehtäviä. Yhtiön ensisijaisena toiminta-alueena ovat omistajakunnat.

Yhtiöllä on Ilmajoella jätekeskus, jossa sijaitsee mm. jätteiden vastaanotto, siirtokuormaus, käsittelyyn liittyvät kentät, Biokaasulaitos ja loppusijoitus alueet, sekä hallintorakennus.

Westenergy Oy:n omistuspohjaa laajennettiin 17.1.2023 suunnatulla osakeannilla Ekorosk Oy:lle. Ekorosk Oy merkitsi 6,19% omistusosuutta vastaavan määrän uusia Westenergy Oy:n osakkeita. Lakeuden Etappi Oy:n omistusosuus laimentui 26,4%:sta 24,75%:iin. Omistuspohjan laajeneminen on positiivinen asia jätteiden lajittelun kehittyessä ja kierrätyskelvottoman jätteen määrän vähentyessä. Laajenemisella turvataan laitoksen kustannustehokas toiminta muuttuvissa olosuhteissa.

10.11.2023 päivätyllä kauppakirjalla Lakeuden Etappi Oy hankki Vestia Oy:ltä 25% osuuden Botnia Energia Oy:n osakekannasta. Omistusmuutoksen myötä Botnia Energia Oy:tä tuli 100%:sti Lakeuden Etappi Oy:n tytäryhtiö. Lisäksi Lakeuden Etappi Oy:n hallitus teki kokouksessaan 29.11.2023 päätöksen 100.000 euron suuruisen sijoituksen tekemisestä Botnia Energia Oy:n vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiöllä on tämän jälkeen omistukset tytäryhtiö Botnia Energia Oy:ssä (100%) sekä osakkuusyhtiö Westenergy Oy:ssä (24,75%). Botnia Energia Oy:n varsinainen liiketoiminta käynnistyy vuoden 2024 alussa.

Osakaskunnissa toimivat jäteasemat, jotka ovat miehitettyjä ja joissa vastaanotetaan asukkaiden hyödynnettäviä- ja vaarallisia jätteitä. Seinäjoen RE-Piste toimii lisäksi myös itsepalveluperiaatteella 24/7. Jäteasemia on yhteensä 12 kpl. Lisäksi kunnissa ylläpidetään miehittämättömiä ekopisteitä yhteistyössä Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa. Kaikille ekopisteille voi tuoda paperi-, metalli- ja lasipakkauksia, sekä kauppapaikoissa myös muovipakkauksia ja kartonkia. Ekopisteitä on toimialueella noin 152 kpl, joista 78 kpl vuokrattuna Rinki Oy:lle ja 74 kpl Etapin ylläpitämää täydentävää pistettä.

Kesäasukkaiden tarpeisiin on 56 kpl aluekeräyspisteitä, joihin kausiasiakkaat voivat tuoda poltettavaa jätettä. Jäteasemien ja ekopisteiden kustannukset katetaan ekomaksulla, joka on asuntokohtainen kiinteä maksu ja peritään jätelaskun yhteydessä.

Tytäryhtiö Botnia Energialla ei ole kuluvana vuotena ollut aktiivista toimintaa. Osakkuus- yhtiö Westenergy Oy käyttää ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Westenergy Oy hyödyntää Etapin kierrätyskelvottomat jätteet energiaksi.

Osakaskuntien alueella toimii Lakeuden jätelautakunta, jonka isäntäkuntana toimii Ilmajoki. Lautakunta vastaa jätehuollon viranomaistoiminnasta. Jätelautakunnan palveluksessa on kolme henkilöä. Jätelautakunnan kustannukset katetaan jätemaksuilla.

Liikevaihto, tulos sekä yhtiön tilan ja tuloksen arvioimisessa huomioitavat asiat

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 20,9 miljoonaa euroa (v. 2022 21,3 miljoonaa euroa), jossa laskua 2,1%. Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 556.570,29 euroa (3.924.259,44 euroa). Tilikauden tulos on 716.778,73 euroa (3.888.756,01 euroa). Konsernituloslaskelmassa liiketulokseen sisältyy -656.353,06 euron osuus osakkuusyhtiön tuloksesta.

Kannattavuuden taso on saatu pysymään kohtuullisella tasolla, mm. hallinto-, palvelu- ja käsittelyprosesseja kehittämällä. Vuoden 2023 kannattavuuteen on merkittävä vaikutus korkealla jäteveden ja sähkön hinnalla. Etapin osakkuus Westenergy Oy:ssä, joka toimii ”mankala periaatteella”, toi alkuvuoden aikana merkittäviä tilapäisiä kustannussäästöjä käsittelykustannuksiin poikkeuksellisen korkean sähkön myyntihinnan seurauksena.

Merkittävä erä liikevaihdossa sekä liiketoiminnan muissa kuluissa tulee siitä, että seitsemän eri jäteyhtiön Westenergy Oy:lle toimitettavien jätteiden kuljetukset on organisoitu hoidettavaksi Etapin toimesta ja läpilaskutus kuljetuksista on mukana Etapin kirjanpidossa.

 • Kokonaisjätevirta yhtiöön oli 127 879 tonnia vuonna 2023 (141 080 tonnia vuonna 2022).
 • Tyhjennystapahtumia yht: 1 050 364 tapahtumaa (POL+BIO 936 337, HYÖ 99 371 LIET 14 656).
 • Kotitalouksien asiointikerrat jäteasemilla yht: 133 897 kertaa (2022 129 029 kertaa).
 • Seinäjoen RE-Pisteen käyntikertojen kasvu jatkui 55 243 => 58 751, kasvu 6,4 %.
 • Yhtiön jätteiden hyödyntämisaste oli 98,8 % vuonna 2023 (98,5 % vuonna 2022) ja kierrätysaste 70,9 % vuonna 2023 (69,9 % vuonna 2022).
 • Yhdyskuntajätteestä 51 444 tn hyödynnetty 98,4 % (98,0 %), kierrätetty 41,2% (39,7 %) ja loppusijoitettu 816 tn 1,6 %.

Investoinnit

Vuoden 2023 aikana käyttöönotetut investoinnit olivat 1.255.624,61 euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat uusien jäteastioiden hankinnat, tietojärjestelmien uusiminen ja laajentaminen sekä jäteasemien kalustohankinnat.

Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset

Vuosi 2023 oli edeltäjäänsä rauhallisempi toimintaympäristön muutoksissa. Vuoden aikana energian ja polttoaineiden hinnat tasaantuivat ja inflaationousu normalisoitui. Korkojen nousu ei Etapin rahoitusrakenteen seurauksena aiheuttanut merkittäviä muutoksia kustannusrakenteeseen. Jätehuoltojärjestelmässä käynnistyi 4-lokero keräys hyötyjätteille 3-9 huoneiston talonyhtiöissä 1.7.2023. Jätemaksutaksaan lisättiin uusi toiminta ja sen hinnoittelu 1.7.2023 alkaen. Poltettavan jätteen 140-660 1 jäteastioiden, sekä nostoperusteisten jätteen keräyssäiliöiden tyhjennyshintoja korjattiin vastaamaan kustannuksia. Muutokset luokkaa 1-1,5 %.

Kurikan kaupungin Jurvan alue liittyi Lakeuden jätelautakuntaan 1.1.2023. Alueella on edelleen kiinteistönhaltijan vastuulla oleva kuljetusjärjestelmä. Etappi laajensi jäteasema-, neuvonta- ja ekopistetoiminnan Jurvan alueelle. Jurvan alueen asumisessa syntyvät jätteet otetaan vastaan Laskunmäen jätekeskuksessa.

Kuljetus urakoitsija Jätehuolto Laine Oy ajautui konkurssiin 13.2.2023. Urakoitsija hoiti Etapin toimialueella neljää urakka aluetta. Urakoiden hoito saatiin käynnistettyä nopeasti korvaavilla suorahankinnoilla, jo saman viikon aikana. Konkurssin taloudellinen vaikutus Etapille vuoden 2023 aikana oli seuraava. Urakoitsijan vaihdos 204.413 €. Sopimuksen Vakuudet kattoivat 56.905 € lisäksi konkurssipesältä on pidätetty saatavia 94.335 €. Oletettava menetys käsittelyn loputtua olisi 53.173 €, kun pidätykset hyväksytään täysimääräisenä.

RE-piste konseptin laajenemisesta Lapualle ja Kurikkaan päätettiin. Lapuan pisteen rakennus alkaa vuoden 2024 alussa ja valmistuu syksyllä 2024. Kurikan pisteen rakennus käynnistyy kesällä 2024 ja valmistuu keväällä 2025. Investointi on noin 6,2 milj.€

Kuljetustoiminnassa uusia urakoita alkoi seuraavasti 2023:

 • Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys, kanta-Kurikka, Latva-Hoppala Oy 3.4.2023-2.4.2028
 • Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys, Lapua, Korkonen Oy, 6.3.2023-5.3.2028
 • Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys, kanta-Seinäjoki ja Nurmo, Korkonen Oy, 3.4.2023-2.4.2028
 • Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys, Ylistaro, Korkonen Oy, 3.4.2023-2.4.2028
 • 4-lokerourakka, Etapin toiminta-alue, Korkonen Oy, 1.7.2023-30.9.2028
 • Jätevedenpuhdistamoiden lietteen kuljetus, Puhtaanapito ja Kuljetus Pahkakangas Ay, 1.12.2023-30.11.2027

Jätehuolto Laine Oy:n konkurssin seurauksena solmittiin seuraavat urakat suorahankintana:

 • Poltettavajäte, suorahankinta, Ilmajoki, Urbaser Oy, 13.2.2023-31.3.2024
 • Poltettavajäte, suorahankinta, kanta-Kurikka, Urbaser Oy, 13.2.2023 – 31.3.2024
 • Poltettavajäte, suorahankinta, Lapua, Urbaser Oy, 13.2.2023 – 31.3.2024
 • Poltettavajäte, suorahankinta, Ähtäri+Töysä, Urbaser Oy, 13.2.2023 – 31.3.2024

Jätehuoltojärjestelmän uudistaminen eteni seuraavaan vaiheeseen. 2-lokeroastioiden hankinnat kilpailutettiin ja astioiden valmistelu vuodenvaihteessa käynnistyvään jakeluun alkoi. Astiat merkataan, tarroitetaan ja esikasataan ennen astioiden jakelua sisätiloissa. Muutoksen informointi aloitettiin monikanavaisena laajasti, sekä kirjeellä suoraan asiakkaille. Muutokset lisäävät kiinteistöiltä kerättävien jätejakeiden määrää ja keräyksessä siirrytään käyttämään monilokeroastioita paremman materiaalinlaadun ja pienempien kokonaispäästöjen saavuttamiseksi.

Vuoden lopulla Etappi teki vuokrasopimuksen Remeo Refining Oy:n kanssa aluevuokrauksesta Laskunmäen jätekeskuksen alueella vuosille 2024-2030.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Vuoden 2024 alusta on aloitettu uuden järjestelmän mukaisten keräilyastioiden jakaminen kiinteistöille Lapuan, Ilmajoen ja Kanta-Kurikan alueilla. 2-Lokeroastioiden keräys aloitetaan 1.4.2024. Jakelu laajenee Seinäjoen ydinalueelle ja siellä keräily aloitetaan 1.7.2024.

RE-piste konseptin mukaiset jäteasemat laajenevat. Lapuan RE-pisteen rakennustyöt käynnistyivät vuoden 2024 alussa, valmistuminen loppukeväästä 2024.

Botnia Energia Oy aloitti vuoden alussa liiketoiminnan. Yhtiö on solminut toimitussopimuksen Westenergy Oy:n kanssa poltettavan jätteen käsittelystä. Botnia Energia Oy toimii markkinaehtoisesti kilpailuilla markkinoilla.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Jätelain ja jätehuoltojärjestelmän muutosten vaikutus tulee muuttamaan toimintaketjuja kuluvien vuosien aikana pakkausten tuottajayhteistyön laajentuessa.

Uusien RE. konseptin mukaisten palvelujen rakentaminen suurimpiin asukaskeskittymiin jatkuu ja palvelut sitä kautta kehittyvät.

Kiinteistöjen syntypaikkalajittelun mahdollisuudet paranevat uuden järjestelmän mukana. Miehittämättömät ekopisteet vähenevät kiinteistökeräyksen lisääntyessä.

Jätelain muutosesitykset tulevat rajaamaan kuntavastuulista jätehuoltoa pois SOTE toimialoilta, myös asumisessa syntyvän jätteen muodossa.

Jätteen energiahyödyntämiselle ollaan valmistelemassa sanktioita, jotka tulevat muuttamaan jätteenpolton kustannusrakennetta raskaammaksi.

Yhtiön budjetoitu liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot vuodelle 2024 on 21,8 miljoonaa euroa ja investointibudjetti on noin 7,1 miljoonaa euroa. Tilikaudelle ennustetaan voittoa 0,5 miljoonaa euroa.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Syksyllä 2021 käynnistettyä projektia jätehuoltojärjestelmän uudistamiseksi jatkettiin vuonna 2023 järjestelmän ensimmäisellä käyttöönottovaiheella. Kevään aikana keskityttiin nelilokeroastioiden toimittamiseen ja keräyksen käynnistämiseen. Vuoden aikana valmistauduttiin myös seuraavan vaiheeseen, eli suunniteltiin kaksilokeroastioiden varastoinnin ja jakelun hallintaa, valmisteltiin astioita jakelua varten ja informoitiin muutoksista asiakkaita.

Jätevesien esikäsittelyn tehostamisen laitteistosta tehtiin investointisuunnitelma ja hankkeelle haettiin rahoitusta Ympäristöministeriön koordinoimasta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Ohjelmassa rahoitetaan yhdyskuntien jäte- ja sivuvirtojen ravinne- ja energiapotentiaalin hyödyntämiseen liittyviä hankkeita. Rahoituksesta saatiin myönteinen päätös toukokuussa, jonka jälkeen käynnistettiin laitteistokokonaisuuden tarkempi määrittely.

Lakeuden Etapin hiilijalanjälki laskettiin ensimmäisen kerran. Laskentaa varten luotiin yhteistyössä Macon Oy:n kanssa laskentamalli, jolla saadaan toistettua laskentoja myös jatkossa.

Syksyllä osallistuttiin Suomen kiertovoima KIVO ry:n koordinoimaan hankkeeseen jäteyhtiöiden vastuullisuusraportoinnin kehittämisestä.

IT-järjestelmiä ja tietoturvallisuutta kehitettiin järjestelmällisesti vuoden aikana. Tietoturvallisuus ja mahdollisuudet tekoälyn käyttöön ovat jatkuvan tarkastelun sekä koulutuksen kohteena.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan välittömät kustannukset vuonna 2023 olivat 297.939 euroa, joka on liikevaihdosta 1,4 %.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaisesti yhtiö ei jaa osinkoa. Tilikauden voitto 716.778,73 euroa siirretään voittovaratilille yhtiön toiminnan kehittämiseksi.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Energian, etupäässä liikennepolttoaineiden ja sähkön hintaan kohdistuvat muutokset, sekä mahdolliset jakelun keskeytykset voivat aiheuttavat paineita kustannuksiin ja toiminta- varmuuteen. Hinnan muutokset on huomioitu sopimuksissa ja niiden vaikutusta lieventää indeksimuutosten voimaantulon hajautus. Jakelun keskeytyksiin on varauduttu valmiussuunnitelmassa.

Henkilöstön ikääntyminen, keski-ikä 45 vuotta, ja työsuhde keskimäärin yli 9,2 vuotta, asettavat haasteet osaamisen varmistamiselle ja kehittymiselle, sekä hiljaisen tiedon siirtymiselle. Henkilöstön vaihtuminen eläköitymisten kautta kuitenkin sujui hyvin. Lisäksi pitkät sairauspoissaolot luovat epävarmuutta kehityshankkeiden etenemiselle.

Hyvinvointialueiden käynnistyessä siirtyy sosiaali- ja pelastuspalveluiden kohteiden jätehuolto pois Etapin toiminnasta. Muutoksen vaikutus on noin 7% kunnan järjestämän jätehuollon liikevaihdosta Etapin alueella. Siirtymäaika vuoteen 2026.

Tietoturvallisuus ja tietojärjestelmien pidemmät toimintahäiriöt ovat riski yhtiön toiminnan jatkuvuudelle. Jatkuva järjestelmien, käyttäjäoikeuksien ja tietoturvan päivittäminen on tärkeä osa päivittäistä toimintaa. Jatkuva IT-järjestelmien kehitys ja tietoturvan ylläpitäminen ovat korostetun tärkeitä tehtäviä. Tämän vuoksi IT-toimintoihin on lisätty resursseja.

Westenergy Oy:n toiminta ja kustannusrakenne on merkittävä tekijä Etapin toiminta- varmuuden ja kustannusten muodostumisessa. Laitoksen toiminnan mahdolliset ongelmat näkyvät kohonneina kustannuksina porttimaksuissa, jotka vaikuttavat suoraan Etapin toiminnan kustannuksiin.

Biokaasulaitoksen biologisten prosessien toiminnan varmistaminen on tärkeä osa riskienhallintaa. Biologisten prosessien toipuminen häiriötilanteista on aina kestoltaan pitkäaikaista ja vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin.

Tietoa yhtiön johdosta, tilintarkastajista ja organisaatiosta

Yhtiön hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi.

Yhtiökokouksessa 16.5.2023 valittiin Etapille uusi hallitus.

Päätöksen jälkeen Lakeuden Etappi Oy:n hallituksen kokoonpano on:

Varsinainen jäsenVarajäsenOmistaja, jota edustaa
Lasse AnttilaTimo MyllymäkiAlavuden kaupunki
Simo OjaluomaKyösti Yli-KarjanmaaIlmajoen kunta
Juha-Matti MarkkolaPetri LiukkuKihniön kunta
Jukka RantanenJuha-Matti SalimäkiKuortaneen kunta
Seppo KorpiEija MäntymäkiKurikan kaupunki
Mikko SänttiAnna-Liisa MyllymäkiKurikan kaupunki
Jorma KallioEsko Yli-KarhuLapuan kaupunki
Jari JokinenJuha TakamaaSeinäjoen kaupunki
Paavo EloniemiAri NiemeläSeinäjoen kaupunki
Juha KuivinenPetri HaavistoSeinäjoen kaupunki
Markku LehtolaKaarle TalvitieSeinäjoen kaupunki
Heimo PirttimäkiJari LindÄhtärin kaupunki

Hallituksen puheenjohtajana toimii Paavo Eloniemi ja varapuheenjohtajana Lasse Anttila.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pekka Kontio.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajat valitaan vuosittain. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä 16.5.2023 tilikauden 2023 varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin edelleen Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Tunnusluvut taloudellisesta asemasta, emoyhtiö

202320222021
Liikevaihto, 1000 €20.87821.32821.062
Liikevoitto, 1000 €6072.8261.658
Liikevoitto, %:a liikevaihdosta2,913,37,9
Oman pääoman tuotto %1,111,85,0
Omavaraisuusaste, %84,581,777,0

Henkilöstö

Tilikauden aikana keskimääräinen henkilömäärä on ollut 44 henkilöä (vuonna 2022; 41). Tilikauden päättyessä henkilöstön määrä oli 45 (vuonna 2022; 39). Henkilöstöstä miehiä on 62,2 % ja naisia 37,8 %. Henkilöstön keskimääräinen ikä on ollut 45,0 vuotta (vuonna 2022; 47,0 vuotta). Henkilöstökulut sivukuluineen olivat 2.808.363,11 euroa (vuonna 2022; 2.580.341 euroa). Henkilöstön työhyvinvointia on seurattu työtyytyväisyyskyselyillä joka toinen vuosi. Henkilöstön koulutukseen on käytetty 58.041 euroa (vuonna 2022; 32.459 euroa) ja 161työpäivää (vuonna 2020; 124 työpäivää).

Vuoden 2023 aikana toteutettiin koko henkilöstön yhteinen koulutusprojekti ”Osaamisen varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä”. Projektiin saatiin KEVA:n rahoitusta 15.000 euroa.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma jakaantuu 495 osakkeeseen.

Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Osakkeita koskevat yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke sekä suostumuslauseke.