Taloudellinen vastuu

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 20,9 miljoonaa euroa (v. 2022 21,3 miljoonaa euroa), jossa laskua 2,1 %. Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 556.570,29 euroa (3.924.259,44 euroa). Tilikauden tulos on 716.778,73 euroa (3.888.756,01 euroa). Konsernituloslaskelmassa liiketulokseen sisältyy -656.353,06 euron osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Vertailujaksolla 2022 Encore Aluepalvelut Oy:n osakkeiden myyntivoitto oli emoyhtiössä 1,1 M€ ja konsernissa 0,6 M€.

Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan jaa osinkoa omistajakunnille, vaan tulos käytetään jätehuoltotoiminnan kehittämiseen. Tuloksella kerrytetään omaa pääomaa, jolla rahoitetaan toiminnan tehokkuutta parantavia tai jatkuvasti tiukentuvan ympäristölainsäädännön edellyttämiä investointeja.

Kannattavuuden taso on saatu pysymään kohtuullisella tasolla muun muassa hallinto-, palvelu- ja käsittelyprosesseja kehittämällä.

Vuoden 2023 kannattavuuteen on merkittävä vaikutus korkealla jäteveden ja sähkön hinnalla. Etapin osakkuus Westenergy Oy:ssä, joka toimii ”mankala periaatteella”, toi alkuvuoden aikana merkittäviä tilapäisiä kustannussäästöjä käsittelykustannuksiin poikkeuksellisen korkean sähkön myyntihinnan seurauksena.

Investoinnit

Vuoden 2023 aikana käyttöönotetut investoinnit olivat 1.255.624,61 euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat uusien jäteastioiden hankinnat, tietojärjestelmien uusiminen ja laajentaminen sekä jäteasemien kalustohankinnat.

Jätemaksut

Jätelain mukaan jätteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätteiden tuottaja. Etapin kaikki toimintakulut ja investointikulut katetaan asiakkailta perityillä maksuilla. Toimintaa ei tueta vero­varoin, vaan lakisääteinen toiminta perustuu omakustannusperiaat­teeseen.

Etapin toimialueen kunnat ovat sopineet, että Etappi noudat­taa kuntien yhteisen jätelautakunnan hyväksymää tasataksaa, eli kaikissa jäsenkunnissa jätemaksut ovat samansuuruiset.

Ekomaksut

Lakeuden Etapin toimialueella ekomaksua maksavia asiakkaita vuonna 2023 oli yhteensä 76 660. Vuonna 2022 ekomaksua maksoi 74 798 kotitaloutta. Ekomaksulla katetaan kierrätettävien ja vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöiltä, ekopisteiltä ja jäteasemilta sekä jäteneuvonta ja tiedotus.

Jätehuollon kustannusten vertailtavuus

Jätehuoltojärjestelmässä käynnistyi 4-lokero keräys hyötyjätteille 3-9 huoneiston talonyhtiöissä 1.7.2023. Jätemaksutaksaan lisättiin uusi toiminta ja sen hinnoittelu 1.7.2023 alkaen. Poltettavan jätteen 140–660 l jäteastioiden, sekä nostoperusteisten jätteen keräyssäiliöiden tyhjennyshintoja korjattiin vastaamaan kustannuksia. Muutokset luokkaa 1–1,5%.

Yleiset alan kustannuksia mittaavat indeksit muuttuivat vuoden 2023 aikana, ansiotasoindeksi +5,0 %-yksikköä ja kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi +4,2 %.  

Etapin toiminnan taloudelliset vaikutukset

Jätehuollon terveyden, turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja taloudellisuuden kannalta Etapin rooli jätehuollossa on keskeinen. Laajemman toiminnan aikaansaamat suuremmat jätevirrat mahdollistavat turvallisesti, logistisesti ja taloudellisesti tehokkaan järjestelmän jätteiden käsittelyssä, kierrätyksessä, kuljetuksissa sekä energiana hyödyntämisessä.

Tärkeimmät tunnusluvut

202320222021
Kokonaisliikevaihto, €/toimialueen asukas156163154
Henkilöstökulut, %/liikevaihto13.512.112.0
Jäteveron osuus, %/liikevaihto0.40.70.6
Liiketulos, %/liikevaihto2.913.28.2
Nettotulos, %/liikevaihto3.418.27.5
Sijoitetun pääoman tuotto, %2.113.05.9
Omavaraisuusaste, %84.581.777.0
Investoinnit, milj.euroa1.30.36.9
Taseen loppusumma, milj.euroa34.635.433.2