Palvelutoiminta

Palvelut entistä paremmin asiakkaiden saavutettavissa

Vuoden 2023 alussa Jurva liittyi Etapin jätehuollon piiriin. Jurvan asukkaille pyrittiin takaamaan mahdollisimman hyvä jätehuolto pitämällä Jurvan jäteasemaa avoinna jokaisena arkipäivänä ensimmäisen kuukauden ajan.

Vuosi toi mukanaan asiakkaille myös mahdollisuuden lajitella poistotekstiilit. Keräys aloitettiin Etapin jokaisella jäteasemalla, josta kerättiin yhteensä noin 19 000 kiloa poistotekstiiliä. Eniten asiakkaat toivat poistotekstiiliä Seinäjoen RE-pisteelle, johon sitä toimitettiin 11 000 kiloa, ja toiseksi eniten Lapualle, jossa sitä otettiin vastaan 1 600 kiloa. Osa poistotekstiilistä meni sellaisenaan uudelleen kiertoon ja uusiokuiduksi toimitettiin 63 prosenttia kerätystä materiaalista. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti lajitelleet poistotekstiilit oikein, mutta joukossa on kuitenkin ollut myös kierrätyskelvotonta, kuten likaista tai väärin lajiteltua materiaalia.

Heinäkuun alusta taloyhtiöt saivat uuden SPOT-palvelun. Riippuen taloyhtiön koosta, kierrätettävien pakkausten, eli kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten, keräys toteutettiin nelilokeroastioilla tai erillisastioilla. Uudet nelilokeroastiat mahdollistavat entistä vähäpäästöisemmän logistiikan, kun useampaa eri jätelajia voidaan kuljettaa samalla kertaa. Nelilokeroastia säästää taloyhtiöiden jätekatoksissa myös tilaa tehokkaan ratkaisunsa ansiosta.

Etapin Spot-palvelut käynnistyi taloyhtiöissä, kun uusi nelilokeroastia jaettiin vähintään kolmen huoneiston taloyhtiöille.

Monikanavainen asiakaspalvelu on auttanut ja opastanut asiakkaita muun muassa lajittelussa ja jäteasemien palveluita koskevissa asioissa. Puheluita asiakaspalvelu otti vastaan 21 596 vastausprosentin ollessa 91,9. Edellisvuonna puhelumäärä oli hieman pienempi, 17 846 puhelua, ja vastausprosentti 93,6. Asiakkaat ottivat puhelimitse yhteyttä etenkin uuteen SPOT-palveluun ja kaksilokeroastioihin liittyvissä kysymyksissä.  

Kuntakohtaiset aluepalvelut 

Jätehuollon alueelliset palvelut Etelä-Pohjanmaalla Lakeuden Etapin toimialueella on järjestetty jäteasemille, ekopisteille ja aluekeräyspisteisteille, jotka palvelevat kuntalaisia jokaisessa toimialueen kunnassa.  

Jäteasemilla otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan kierrätettävät ja vaaralliset jätteet. Toiminta katetaan ekomaksulla. Poltettava jäte, biojäte, lajiteltava jäte ja loppusijoitettava jäte ovat jäteasemilla maksullisia.  

Lakeuden Etapin asiakkaat käyttävät ahkerasti jäteasemien ja RE-pisteen palveluja ja vuosittainen asiointimäärä on vakiintunut hyvälle tasolle. Asiointikäyntejä kirjattiin vuonna 2023 yhteensä noin 134 000, kun vastaava luku oli edellisvuonna 130 000 käyntiä. Jurvan liittyminen Etapin jätehuoltoon vuonna 2023 toi myös jäteasema-asiakkaita lisää. Eniten asiointeja tehtiin isoimman omistajakunnan Seinäjoen RE-pisteellä, jossa asiakaskäyntejä kirjattiin noin 59 000 vuoden aikana. Asiakkaat käyttivät edelleen itsepalvelumahdollisuutta hyödykseen ja itsepalveluasiointien osuus oli 87 prosenttia asioinneista. 

Toiseksi eniten vuonna 2023 asioitiin Lapuan jäteasemalla, jossa käyntejä kirjattiin noin 17 500. Ilmajoen jäteasemalla asiointeja oli noin 12 400 ja Alavuden jäteasemalla noin 10 500. Eniten kasvua kävijämäärissä oli Kuortaneen jäteasemalla, jossa käyntimäärä kasvoi kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. 

Jäteasemilla vastaanotettiin poltettavaa jätettä vuonna 2023 yhteensä noin 1816 tonnia, mikä oli likipitäen saman verran kuin edellisenä vuonna. Kierrätettäviä jätteitä vastaanotettiin edellisvuotta jonkun verran vähemmän, muovipakkauksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi metallia, puujätettä, betonia, haravointijätteitä ja kodinkoneita jäteasemille tuotiin noin 8651 tonnia, mikä oli noin 18 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Muovipakkausten vastaanotettu määrä jäteasemilla sen sijaan nousi noin 37 prosenttia edellisestä vuodesta. Jäteasemille tuotiin muovipakkauksia liki 30 920 kiloa.

Eko- ja aluekeräyspisteet

Etapilla on noin 70 omaa ekopistettä täydentämässä pakkaustuottajien järjestämää keräystä. Eko­pisteillä tehtiin siivou­ksia ja kunnossa­pitoa pitkin vuotta. 

Vapaa-ajan asukkaiden jäte­huoltoa varten on tarjolla alue­keräys­pistei­tä, joilla kerätään kesä­asukkai­den poltetta­vaa jä­tettä. Pistei­den käytöstä peritään alue­keräys- ja eko­maksu. Kesällä keräys­pisteiden siistey­destä huolehdit­tiin palkkaa­malla työhön kesä­työn­tekijä. 

Alue­keräys­pisteitä on yhteensä 55 toimi­alueen vilkkaimmilla loma-asutus­alueilla Kuorta­neella, Kihni­öllä, Alavu­della, Töysässä, Ähtä­rissä ja Perä­seinä­joella. Lisäksi vakitui­silla asukkailla ympäri­vuoti­sessa käytössä olevia alue­keräys­pisteitä on Kihni­öllä. Muuta­mia ympäri­vuotisessa käytössä olevia alue­keräys­pistei­tä on myös Perä­seinä­joella ja Ähtä­rissä.

Avainasiakaspalvelut

Yritysasiakkaille tarjottiin TSV-pyynnöllä jätteiden vastaanottoa jäteasemilla sekä jätehuoltokeskuksessa. Lakeuden Etappi solmi uusia TSV-sopimuksia yritysten kanssa Materiaalitorissa sinne tulleiden pyyntöjen pohjalta.

Heinäkuussa 2023 otettiin käyttöön Etapin uusi SPOT pro -palvelu, mikä mahdollisti taloyhtiöille pakkausjätteiden lajittelun kaksi- ja nelilokeroastioilla. Lokeroastioilla kerätään kuutta eri jätelajia, poltettavaa jätettä ja biojätettä, sekä kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkauksia. Nelilokeroastiat säästävät taloyhtiöiden jätekatoksissa tilaa ja Etappi saa kerättyä tehokkaammin ja pienemmillä päästöille useampaa eri jätelajia samalla kertaa. Nelilokeroastioita otettiin käyttöön yhteensä 1 236 kpl.