Jätepoliittinen ohjelma ja seuranta

Lakeuden Etapin toimialueelle on laadittu alueellinen Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2030 saakka yhteistyössä toimialueen kuntien, Lakeuden jätelautakunnan ja Lakeuden Etapin kesken. Jätepoliittinen ohjelma valmistui vuoden 2022 alussa ohjaamaan kiertotalouden edistämistä kunnissa ja jäteyhtiössä.

Jätepoliittisessa ohjelmassa kunnat ilmaisevat yhteisen näkemyksensä jätehuollon pitkän linjan kehittämisestä ja sitoutuvat toimimaan kiertotalouden edistämiseksi. Jätepoliittisen ohjelman edistymistä seurataan vuosittain.

Ohjelman tavoitteena on kiertotalouden edistäminen kunnissa sekä asukas- ja ympäristölähtöisten jätehuoltopalvelujen kehittäminen niin, että vastataan myös jätelain vaatimuksiin oman toimialueen olosuhteet huomioiden.

Kiertotaloutta ohjelman mukaisesti pyritään edistämään vähentämällä jätteen määrää sekä nostamalla kierrätysastetta. Jätehuollon palveluja kehitetään asukas- ja ympäristölähtöisesti tavoitteena tyytyväinen asiakas ja vastuullinen jätehuoltojärjestelmä. Myös alueellisia palveluita pyritään kehittämään helposti saavutettaviksi.

Vuoden 2023 toimenpiteet

Vuoden 2023 aikana Jätepoliittisen ohjelman toteuttamiseksi tehtiin useita toimia yhtiön eri vastuualueilla.

Kierrätys­asteen nostami­seen liitty­vät toimen­piteet ovat keskitty­neet jo useamman vuoden ajan jäte­huolto­järjestel­män uudista­mi­seen, jossa erillis­keräys­palvelut, eli SPOT-palvelut, tuodaan yhä useammalle kiinteis­tölle. Pakkaus­jätteiden neli­lokero­keräys ja muovi­pakkausten erillis­keräyksen laajene­minen käynnistyi­vät heinä­kuun alussa koko toimi­alueen vähintään kolmen huoneis­ton kiinteis­töillä.

  • Uusi jätehuoltojärjestelmä edistää myös asukkaiden tyytyväisyyttä, kun yhtiössä on luotu uudet kiinteistökeräyksen SPOT-palvelut, jotka tuovat lajittelun lähelle asukasta kohtuullisella kustannuksella.
  • Jätehuoltojärjestelmän vastuullisuus on huomioitu logistiikassa. Kuljetushankinnoissa jatkettiin kannustamista uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. Ilmajoen, kanta-Kurikan ja Lapuan 2024 alkaviin SPOT Plus -urakoihin (kaksilokerokeräys) saatiin biokaasuautot.
  • Jäteastiahankinnoissa astioiden kestävyyttä tavoiteltiin edellyttämällä EN840 -standardin mukaista toteutusta, johon sisältyvät astian erilaiset rasitustestit sekä vähintään viiden vuoden takuu.
  • Seinäjoen RE-pisteen hyväksi havaittua itsepalvelukonseptia ryhdyttiin monistamaan toimialueella. Lapualle ja Kurikkaan tulevien uusien RE-pisteiden suunnittelu aloitettiin loppukeväällä 2023. Lapuan uuden RE-pisteen rakentaminen aloitettiin marraskuussa 2023. Tavoitteena on avata uusi RE-piste Lapualla syksyllä 2024.
  • Jäte­asemilla käynnis­tettiin vuoden 2023 alusta uutena vastaan­otto­palvelu­na poisto­tekstii­lin ke­räys.
  • Jäte­poliitti­sen ohjel­man tavoittei­ta edistettiin viestimällä moni­kanavai­sesti ja kannustaen asukkaita kestäviin valintoihin jakamalla tie­toa lainaamisesta, korjaamisesta ja oikeasta lajittelusta asukkaille kaikilla yhtiön viestintä­kana­villa.
  • Syksyn uudistetussa verkkolehti Etappi-aviisissa julkaistiin teemanumero jätteen vähentämisestä, lainaus- ja korjauspalveluista, ruokahävikin vähentämisestä ja biojätteen erilliskeräyksestä. Lehdessä esiteltiin myös Korjaa.se -palvelua, johon on koottu kuntien korjausyritykset asukkaiden helposti löydettäväksi. Tämä palvelu löytyy yhtiön internetsivuilta ja siitä on viestitty laajalti.

Jätepoliittisen ohjelman mukaisia toimia jatketaan myös alkaneella toimintakaudella 2024.