Viranomaistoiminta

Lakeuden jätelautakunta toimii jätelain mukaisena jätehuoltoviranomaisena Lakeuden Etapin toimialueella. Etapin osakaskuntien yhteisen lautakunnan keskeisenä periaatteena on, että toimialueella on yhdenmukaiset jätehuoltopalvelut, määräykset ja maksut. Jätelautakunta turvaa päätöksenteon yhdenmukaisuuden ja tasapuolisuuden. Paikallisten olosuhteiden huomioon ottamisesta varmistutaan kuntien nimeämien luottamushenkilöiden ja tarvittaessa lausuntopyyntöjen avulla. Jätelautakunnan keskeinen tavoite on päätöksenteon tehostaminen vastaamaan nopeasti kehittyvän jätehuollon toimintaympäristöä. Jätelautakunnalla oli vuonna 2023 viisi kokousta. Lautakunnan henkilöstöön kuuluivat jätehuoltopäällikkö, jätehuoltotarkastaja ja toimistosihteeri.

Jätelautakunnan tehtävät

Jätelautakunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät, muun muassa:

  • päätökset jätehuoltomääräyksistä sekä niistä poikkeamisesta.
  • jätemaksutaksan hyväksyminen.
  • päätökset kunnallisten jätemaksujen maksuunpanosta, palauttamisesta sekä perinnästä. Jätemaksu maksetaan Lakeuden Etappi Oy:lle.
  • päätökset kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämistavasta sekalaisen yhdyskuntajätteen ja asumisessa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen osalta.

Jätelautakunnassa vuoden 2023 tavoite oli kompostointirekisterin käyttöönotto siten, että ilmoituksien antaminen on asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman vaivatonta. Ilmoituksia voi tehdä monikanavaisesti ja ilmoituksen voi tehdä jäteyhtiölle tai jätelautakunnalle. Kompostointi-ilmoituksia on vastaanotettu 1.2.2024 mennessä 5140 kpl. Ilmoitusvelvollisuus perustuu jätelakiin ja tietoja käytetään Suomen valtakunnallisen kierrätysasteen laskentaan eli jätelautakunta raportoi luvut eteenpäin valtiolle.

Jäte­huolto­järjestelmä­uudistus etenee toimi­alueella aika­taulussa. Jäte­lauta­kunta on käsitellyt 2023 kokouk­sessaan linjauksia koskien erillis­keräys­velvoitteita. Toimi­alueella bio­jätteen erillis­keräys­velvoite poistuu, jos kompostointi-ilmoitus on tehty ja kompostointi on jäte­huolto­määräysten mukaista. Tämä tulee lisäämään ilmoi­tusten määrää jatkossakin, sillä jokai­nen vakituinen koti­talous saa yhteyden­oton kaksi­lokero­keräyksestä jäte­yhtiöltä ennen keräyksen alkamista.

Jäte­huolto­tarkastaja teki vuoden 2023 aikana toimi­alueen kunnissa yhteensä 294 kompostori­tarkastusta. Tarkastus­kohteista 96 prosenttia täytti jäte­huolto­määräysten vaatimukset.

Jäte­lauta­kunta otti vuonna 2023 käyttöön uudistetut lomakkeet, jotka mahdollistavat sähköisen tiedoksi­annon asiakkaan niin halutessa, 66 % kaikista viran­haltija­päätöksistä annettiin asian­osaiselle tiedoksi sähköisesti.

Jätelautakunta lähettää myös paljon muita kirjallisia yhteydenottoja, esimerkiksi lisätietopyyntöjä, selvityspyyntöjä ja tiedotteita jätehuollon asiakkaille. Vuonna 2023 jätelautakunta siirtyi kirjepostin lähettämiseen aina sen ollessa mahdollista jätteenkuljetusrekisterin sähköisen järjestelmän kautta. Vuoden aikana 75 prosenttia lähetetyistä kirjeposteista lähetettiin sähköisesti.

Jätelautakunnan toimialue laajeni Kurikan Jurvan alueelle 1.1.2023. Uuden alueen liittäminen toimialueeseen toi jätelautakunnalle mm. uuden kuljetusrekisterinosan käyttöön ja uudet toimintatavat, koska jätteenkuljetukset olivat kokonaisuudessaan Jurvan alueella kiinteistön haltijan järjestämiä. Jurvan alueen liittyminen toimialueeseen alkoi haasteellisesti, sillä alue oli liittyessään ilman jätteenkuljetuksia tarjoavaa yritystä. Tämä jätehuollon häiriötilanne ratkesi lopulta nopeasti, sillä kaksi kuljetusyritystä lähtivät tarjoamaan palveluitaan Jurvan alueelle jo tammikuun alkupuolella.

Toinen häiriötilanne toimialueen jätehuollossa koettiin helmikuussa 2023, kun poltettavan jätteen pakkaavien jäteautojen kuljetukset pysähtyivät hetkellisesti Lakeuden Etapin ja Lakeuden jätelautakunnan toimialueella Ilmajoella, kanta-Kurikassa, Lapualla, Töysässä ja Ähtärissä. Poikkeustilanne johtui siitä, että Etapin urakoitsijana toimineen kuljetusyrityksen valmius selviytyä urakkasopimusten mukaisista velvoitteista heikentyi ja yritys jätti konkurssihakemuksen. Lopulta tyhjennyksissä tuli enimmillään puolen päivän viiveitä kuljetusten uudelleenjärjestämisien jälkeen.