Kehityshankkeet

Jäte­huolto­järjestelmän uudistaminen

Syksyllä 2021 käynnistettyä projek­tia jäte­huolto­järjes­telmän uudista­miseksi jatkettiin vuonna 2023 järjes­telmän nimeämisellä SPOT-palveluiksi ja ensimmäi­sellä käyttöön­otto­vaiheella. Kevään aikana keski­tyttiin neli­lokero­astioi­den toimittami­seen ja keräyksen käynnis­tämiseen. Vuoden aikana valmis­tauduttiin myös seuraavaan vaiheeseen, eli suunni­teltiin kaksi­lokero­astioiden varastoinnin ja jakelun hallintaa, valmis­teltiin astioita jakelua varten ja jatkettiin järjes­telmän lansee­rausta asiakkaille. Projek­ti kestää vuoteen 2026, jolloin uusi jäte­huolto­järjes­telmä on laajennettu toimi­alueelle.

Biokaasulaitoksen jäte­vesien esi­käsittelyn tehosta­minen

Biokaasulaitoksen jätevesien esikäsittelyn tehostamisen laitteistosta tehtiin investointisuunnitelma ja hankkeelle haettiin rahoitusta Ympäristöministeriön hallinnoimasta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Ohjelmassa rahoitetaan yhdyskuntien jäte- ja sivuvirtojen ravinne- ja energiapotentiaalin hyödyntämiseen liittyviä hankkeita. Rahoituksesta saatiin myönteinen päätös toukokuussa, jonka jälkeen käynnistettiin laitteistokokonaisuuden tarkempi määrittely.

Osaami­sen varmista­minen

Vuoden 2022 lopulla käynnistyi Lakeuden Etapissa henkilöstön kehittämiseen liittyvä vuoden kestävä hanke, ”Osaamisen varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä työhyvinvointia tukien”, jossa mukana olivat kaikki etappilaiset.

Hankkeessa oli mukana myös KEVA (Kuntien Eläkevakuutus), joka rahoitti osan hankkeen kustannuksista. Hanke tuki osaltaan Etapin uuden strategian toteuttamista ja sen tavoitteena oli varmistaa henkilöstön osaaminen ja työssäjaksaminen jätehuollon toimintaympäristön isoissa muutoksissa.

Hankkeen aikana tehtiin tehtäviä sekä yksin että ryhmissä, ja tuotokset jaettiin ja niistä keskusteltiin yhdessä. Iso osa hankkeen tuottamista uusista toimintamalleista otettiin käyttöön heti. Hanke päättyi vuoden 2023 lopussa.

Qlick Sense

Vuonna 2022 käynnistynyt tiedolla johtamisen hanke Qlik Sense – keskitetty raportointiratkaisun kehittäminen jatkui vuoden 2023 aikana keskitetyn raportointiratkaisun käyttöönotolla ja raportoinnin laajentamisella myös operatiiviseen raportointiin. Ratkaisu on käyttöönoton jälkeen vähentänyt manuaalista raportointia tarjoten keskitetyn, Etappi-tasoisen näkymän henkilöstölle ja johdolle. 

RE. -konseptin laajenta­minen

Kurikan ja Lapuan RE-pisteiden suunnittelun valmistelu aloitettiin vuoden 2022 puolella. Uusien RE-pisteiden suunnittelu saatiin valmiiksi ja Lapualla aloitettiin maanrakennustyöt syksyllä 2023. Sekä Lapuan että Kurikan RE-pisteet suunnitellaan saman konseptin mukaan kuin Seinäjoen RE-piste, asiakasmääriin suhteutettuna skaalaten. Sama konsepti helpottaa asiakkaiden asioimista, kun riippumatta paikkakunnasta asioiminen hoituu samalla sovelluksella ja samalla tavoin. Lapuan RE-piste valmistuu syksyllä 2024 ja Kurikan toukokuussa 2025.

Varsinaisen rakentamisen lisäksi aloitettiin myös RE-appin laajennuksen toteutus. Tähän asti RE-appi on mahdollistanut itsepalveluasioinnin ainoastaan kotitalousasiakkaille, mutta tuleva laajennus tarjoaa itsepalvelumahdollisuuden jatkossa myös yrityksille sekä taloyhtiöille. RE-appin avulla tarjotaan niillekin entistä sujuvampi asiointi RE-pisteellä.

Havainnekuva Lapuan RE-pisteestä.

Jäte­asemien vastaan­otto­toiminnan digi­tali­soinnin laa­jennus

Vuoden 2023 aikana kehitetty laajennus MaterialPort-järjestelmään otettiin käyttöön vuoden 2024 alussa ja tämän myötä kaikilla jäteasemilla siirryttiin käyttämään keskitettyä järjestelmää käyntien ja jätevirtojen seuraamiseen. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön uusi kassajärjestelmä. Tämä kehitystyö mahdollistaa RE-appi ja RE. -konseptin laajentamisen muille jäteasemille.

Pakkaus­tuottaja­rapor­tointi käyttöön

Pakkausjätteiden materiaalivirtojen raportointia varten rakennettiin Vingo-järjestelmään raportit, jotka voidaan toimittaa Pakkaustuottaja-yhteisölle. Pakkaustietojen ilmoittaminen on tärkeää tuottajavastuujärjestelmän toimivuuden kannalta. Lisäksi ELY-keskus laatii näiden tietojen perusteella vuosittain Euroopan komissiolle pakkaus- ja pakkausjätetilastoja.