Ympäristövastuu

Yhtiöllä on sertifioitu ISO 14 001:2015 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmä auditoitiin ulkoisessa auditoinnissa keväällä ja sisäisessä auditoinnissa syksyllä. Ympäristönäkökohtien tunnistamiseksi suoritetaan säännöllisesti ympäristökatselmus, jossa arvioidaan toiminnan ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys. Merkittävät ympäristönäkökohdat huomioidaan toimintaohjelmassa.

Ympäristöluvat

Jurvan jäteaseman toiminnalle haettiin ympäristöluvan muutos alkuvuodesta toiminnan siirryttyä Lakeuden Etapille. Lapuan uudelle RE-pisteelle haettiin uusi ympäristölupa syksyllä 2023.

Aiemmin toimitetut Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin jäteasemien ympäristölupien päivityshakemukset olivat käsiteltävänä kuntien ympäristöviranomaisilla, eikä niistä saatu vielä päätöksiä vuoden 2023 aikana.

Hiilijalanjälki

Lakeuden Etapin toiminnan hiilijalanjälki laskettiin ensimmäisen kerran vuoden 2023 keväällä. Laskenta tehdään vuosittain ja vuoden 2023 osalta päästötiedot on esitetty alla olevassa taulukossa. Laskennat tehtiin GHG-protokollan mukaisesti. Laskennassa on huomioitu omassa toiminnassa käytetyt polttoaineet ja loppusijoitusalueen päästöt, ostettu energia ja jätteiden kuljetuksista aiheutuvat päästöt. Laskennan ulkopuolelle on rajattu jätteen käsittely muualla.

Etapin hiilijalanjälki oli vuonna 2023 yhteensä 5157 tCO2e. (7716 tCO2e. v. 2022). Oman toiminnan merkittävimmät hiilipäästöt syntyvät vanhalta loppusijoitusalueelta ja epäsuoria päästöjä jätteiden kuljetuksista ja käsittelystä. Merkittävin päästövähenemä edelliseen vuoteen syntyi kaatopaikkakaasun tehostetulla talteenotolla.

Lakeuden Etapin hiilijalanjälki 2023

ScopeLuokkaPäästöt yhteensä tCO2e./2023Päästöt yhteensä kg CO2e./t jätettäKerätty määrä jätettä tonneina
1Konetyöt jäteasemilla ja yhtiön omien autojen käyttö42
1Oma energiantuotanto0
1Muut (kaatopaikka)3329
2Ostoenergia (lämpö ja sähkö)0
3Jätekuljetukset tulevat, erilliskeräys poltettava jäte81938,0221540
3Jätekuljetukset tulevat, erilliskeräys biojäte14046,543013
3Jätekuljetukset tulevat, erilliskeräys pakkausjäte118100,93pakkauslasi- ja metalli 275,56 t
kartonki 660,34 t
muovipakkaukset 233,72 t
3Jätekuljetukset tulevat, siirtokuljetukset jäteasemat985,8716780
3Jätekuljetukset tulevat, siirtokuljetukset lietteet582,2226048
3Jätekuljetukset lähtevät, muut972,2343605
3Jätekuljetukset lähtevät, sako- ja umpikaivo1995,3936940
3Konetyöt, alihankkijat140
3Vesi40
3Hankinnat51
3Liikematkustus12
3Toimistolaitteet10
(1-2)Biojätteiden käsittely4
Yhteensä5157

Vaikutukset vesiin

Etapin jäte­huolto­keskuksen ympäristö­vaikutusten tarkkai­lua jatket­tiin 30.10.2022 päivite­tyn tarkkailu­ohjel­man mukaisesti. Vuoden aikana toteu­tettiin lisäksi ympäristö­lupaan liittyvää vesi­ympäris­tölle haitallisten ja vaarallisten aineiden tehos­tettua tarkkailua.

Jäte­huolto­keskuksen ulko­puolis­ten pinta- ja pohja­vesien sekä jäte­huolto­keskuksen tasaus­altaiden tarkkailun toteutti KVVY Tutkimus Oy. Bio­kaasu­laitoksen jäte­vesien esi­käsittely­laitoksen vedet analy­soitiin kuukausittain Eurofins Ahma Oy:n labora­toriossa. Ilma­joen kunta hoitaa Ilma­joen jäte­veden­puhdista­molle johdettavan veden näytteen­oton vähintään kerran kuukau­dessa. Kyseiset näytteet analy­soitiin Seilab Oy:n labora­toriossa.

Pintavedet

Pintavesien laatua ja määrää tarkkailtiin kuudesta ojapisteestä jätehuoltokeskuksen ylä- ja alapuolelta otettavin näyttein. Tuomiluoman hygieeninen laatu oli vuonna 2023 samaa tasoa Oja 4:n kanssa. Vedenlaatu oli havaintopisteillä Tuomi 1 ja Tuomi 2 hyvin samankaltaista. Vesi oli lievästi hapanta, tummaa, humusvaikutteista, hyvin ravinteikasta ja rautapitoista. Happitilanne oli hyvä tai vähintään kohtalainen molemmilla havaintopisteillä jokaisella havaintokerralla. Jätekeskuksen suunnalta Oja 4:n kautta tulevaa kuormitusta ei Tuomiluomassa ollut tarkkailutulosten perusteella havaittavissa. Pintavesien osalta jatkettiin yhteistarkkailua viereisellä kiinteistöllä toimivan Revisol Oy:n kanssa.

Pohjavedet

Pohjavesien laatua tarkkailtiin kuudesta havaintoputkesta, kahdesta kaivopisteestä ja yhdestä lähdepisteestä otettavilla näytteillä. Pohjavesien hygieeninen laatu oli vuoden aikana hyvä. Metallien pitoisuudet olivat alle pohjaveden ympäristönlaatunormien kaikissa havaintoputkissa.

Alueen ulkopuolelle johdetut vedet

Kunnan jätevedenpuhdistamolle johdetut vedet

Etapin jätehuoltokeskuksesta johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle biokaasulaitoksen esikäsitellyt jätevedet, tasausaltaiden 2 ja 3 vedet sekä saniteettivedet. Kunnan puhdistamolle johdettiin vuoden 2023 aikana 132 640 m3 jätevettä (101 079 m3 vuonna 2022).

Tasausaltaan 2 vesien käsittelyä jatkettiin normaaliin tapaan pintailmastimien avulla.

Ympäristöluvan mukaan kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien on alitettava seuraavat raja-arvot neljännesvuosikeskiarvona mahdolliset ohijuoksutukset ja ylivuodot huomioon ottaen:

Kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien raja-arvot

BOD7ATU120 kg/d
Kokonaisfosfori6.0 kg/d
Ammoniumtyppi30 kg/d

Ympäristöluvan mukaiset lupaehdot ylittyivät fosforikuormituksen osalta vuoden aikana kolmella vuosineljänneksellä. Biologinen hapenkulutus ja ammoniumtyppikuormitus ylittyivät toisella vuosineljänneksellä. Ylityksistä on raportoitu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Tarkkailujaksojen kuormitukset on esitetty alla olevassa taulukossa (ylitykset lihavoituna).

Tarkkailujaksojen kuormitukset

TarkkailujaksoBOD7ATU (kg/d)Kokonaisfosfori (kg/d)Ammoniumtyppi (kg/d)
tammi-maaliskuu721430
huhti-kesäkuu1553242
heinä-syyskuu948,97
loka-joulukuu825,725

Jäteveden esikäsittely biokaasulaitoksella toimi edellisvuoden tapaan. Demon -prosessissa päästiin typen reduktion osalta tavoitteeseen koko vuoden osalta.

Hulevesien laatu pysyi hyvänä 

Tasausaltaaseen 1 johdetaan hulevedet mm. pysäköintialueilta, hyötyjätteiden lajittelukentältä, jäteaseman alueelta ja tiealueilta. Nämä vedet johdetaan läheiseen Meraojaan, jos veden laatu täyttää ympäristöluvan ehdot. Laatukriteerit täyttyivät vuoden aikana jokaisella johtamiskerralla.

Vuonna 2023 Etapin jätehuoltokeskuksesta johdettiin vettä luontoon 28 610 m3, vastaavasti vuonna 2022 johdettiin luontoon 23 303 m3 (81 kg typpeä (82 kg vuonna 2022) ja fosforia 9,4 kg (12,6 kg vuonna 2022). 

Vaikutukset ilmaan

Jätehuoltokeskuksen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen kaatopaikkakaasujen tarkkailua jatkettiin vuonna 2022 päivitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Kaatopaikkakaasut ohjataan pumppaamon kautta korkealämpötilasoihtuun.

Ympäristöluvan ehtojen mukaisesti biokaasulaitoksesta tuleva poistoilma on käsiteltävä niin, että mädätyksessä muodostuvien kaasujen hajunpoistossa saavutetaan vähintään 95 prosentin reduktio, tai että hajupitoisuus ei ylitä 2000 hajuyksikköä/m³ poistokohdasta mitattuna. Mittauksia tehdään neljä kertaa vuodessa. Ammoniakkipitoisuus saa olla korkeintaan 20 ppm ja poistokaasut saavat sisältää rikkivetyä ja metyylimerkaptaania enintään 0,1 ppm. Näiden parametrien osalta tarkkailu toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.

Biokaasulaitoksen hajukaasut käsitellään kemikaalipesurin ja biosuotimen avulla.

Biokaasulaitoksen hajumittaukset tehtiin vuonna 2023 yhteensä neljä kertaa. Hajupitoisuudet ylittivät päästörajat kaikilla mittauskerroilla, mutta vaihtoehtoinen tarkkailusuure reduktio, eli puhdistustehokkuus, saavutettiin kolmella mittauskerralla neljästä. Rikkivety- ja metyylimerkaptaanipitoisuudet ylittivät päästöraja-arvon syyskuun mittauskerralla. Ylityksistä tehtiin ilmoitus valvovalle viranomaiselle.