Logistiikka

SPOT-palvelut

SPOT-palvelut käynnistyi SPOT Pro -tasoisella palvelulla heinäkuun alussa pakkausjätteen keräilyn laajentamisella 3 huoneiston ja sitä suurempiin taloyhtiöihin. 3–9 huoneiston kiinteistöillä otettiin käyttöön uutena nelilokeroinen jäteastia. Etapin astiapalvelu hoiti astioiden hankinnan, astioiden tarroituksen ennen jakelua, sekä astioiden jakelun ja kokoonpanon kiinteistöllä. Kaikkiaan 1300 asiakasta sai uuden nelilokeroisen jäteastian käyttöönsä. Samassa yhteydessä jaettiin muovipakkausten keräysastiat yli 10 huoneiston kiinteistöihin niissä kunnissa, joissa näillä kiinteistöillä ei muovipakkausten keräystä vielä ollut. Astioiden tyhjennykset aloitettiin suunnitellusti 1.7. Loppuvuoden aikana valmistauduttiin SPOT Plus tason käynnistämiseen, sekä kaksilokeroisten astioiden jakeluun 1-4 huoneiston kiinteistöille. Nelilokeroastioiden jakelusta saadun kokemuksen perusteella astioiden valmistelua ja jakelua kehitettiin vastaamaan merkittävästi suurempaa jakotehtävää.

Yhteistyötä pakkaustuottajien kanssa

Heinäkuun alusta käynnistettiin pakkausten tuottajavastuun valtakunnalliseen sopimukseen liittyvä yhteistyö pakkaustuottajien kanssa. Yhteistyön tiimoilta kerätty pakkausjäte toimitettiin edelleen pakkaustuottajien terminaaleihin. Myös esimerkiksi raportoinnin osalta siirryttiin uudenlaiseen toimintamalliin.

Kiinteistö­­kohtai­nen keräys

Etapin toimialueella on käytössä kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus, jossa Etappi järjestää asiakkailleen jätteenkuljetuspalvelut. Kiinteistökohtainen keräys koostuu poltettavan jätteen, biojätteen sekä muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkausastioiden tyhjentämisestä. Astiat voivat olla tavanomaisia pyörällisiä jäteastioita tai nosturin avulla tyhjennettäviä pinta- tai syväkeräyssäiliöitä. Eräillä suurimmilla asiakkailla on käytössään myös puristinkontteja.

Kiinteistökohtaisen keräyksen piiriin kuului vuoden lopussa 37 043 kiinteistöä, joissa suoritettiin 1 143 534 jäteastian tyhjennystä. 

Eri jätteiden kiinteistökeräyksen %-osuudet

Näet diagrammin tarkan arvon viemällä kursorin sen päälle tai mobiilissa koskettamalla haluamaasi kohtaa.

Kiinteistökeräyksen jäteosuudet

Asumisessa syntyvät lietteet

Asumislietteiden keräyksen piiriin kuuluvat saostussäiliöiden, kiinteistökohtaisten pienpuhdistamoiden lietteiden, sekä umpisäiliöiden jätevesien kerääminen ja toimittaminen jätevedenpuhdistamoille edelleen käsiteltäväksi.

Asumislietesäiliöitä tyhjennettiin toimialueella 14 529 vuonna 2023. Kurikan Jurva liittyi uutena alueena Etapin jätehuoltoon vuoden 2023 alussa, mutta Jurvan asumislietteet eivät kuulu Etapin jätteenkuljetukseen.

Jurvassa on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä lietteenkuljetus eli asukkaat tilaavat itse lietteen tyhjennyksen suoraan viranomaisten hyväksymältä kuljetusurakoitsijalta, joka laskutti itse tyhjennyksistä alkuvuoden. Jurvan asumislietteiden laskutus siirtyi Etapille 1.4.2023, josta lähtien lasku asumislietteen käsittelystä on tullut asukkaille Etapilta. Tämän jälkeen Etappi on huolehtinut myös kirjanpidosta asiakkaan puolesta. Kuljetusurakoitsija laskuttaa kuljetusmaksut asiakkaalta edelleen itse.

Tyhjennystapahtumat

Näet diagrammin tarkan arvon viemällä kursorin sen päälle tai mobiilissa koskettamalla haluamaasi kohtaa.

Poltettava jäte ja kierrätettävä jäte

Asumisessa syntyvä liete

2023

14 529 kpl

Siirtolavat

Siirtolavapalvelun kautta asiakas voi tilata erilaisia siirtolavoja tarpeen mukaan. Lavapalvelu toimittaa lavan asiakkaan haluamaan paikkaan ja noutaa sen sovitusti pois sekä kuljettaa lavalle laitetut jätteet käsiteltäväksi jätelajin mukaisesti. Siirtolavojen vuokraus- ja kuljetuspalvelut koettiin edelleen yksityis- ja yritysasiakkaiden keskuudessa hyödylliseksi palveluksi. Vuokralavojen kuljetuksia tehtiin 311 kappaletta, kun edellisenä vuonna niitä tehtiin 300. Asiakkaat käyttävät vuokralavaa muun muassa remontti- ja rakennusjätteitä sekä risukuormia varten. Lavapalveluiden toinen merkittävä tehtävä on RE-pisteen ja jäteasemien keräysvälineenä toimivien lavojen, puristinten ja konttien kuljettaminen käsiteltäväksi.

Astiapalvelu

Loppuvuodesta 2023 valmistauduttiin kaksilokerokeräyksen käynnistämiseen ja astiajakeluun.

Astiapalvelu on ollut käytössä vuoden 2020 alusta alkaen, jolloin Etappi otti astiatoimitukset haltuunsa. Uudet asiakkaat saavat jäteyhtiön toimittaman astian kiinteistölleen ilman erillistä maksua. Etappi huolehtii myös uuden astian asukkaalle, jos tämä haluaa vaihtaa astiakokoa tai jos astia rikkoutuu.  

Etapin astiapalvelu toimitti viime vuonna jäteastioita asukkaiden kiinteistöille 4000 kappaletta. Astiatoimitukset lisääntyivät merkittävästi, sillä vuonna 2022 niitä oli 2323 kappaletta. Tämä johtuu siitä, että pakkausjätteiden erilliskeräyksen laajennuttua kesällä toimitettiin kiinteistöille uudet keräysastiat.

Sisäinen logistiikka

Asiakkaiden jäteastioiden, säiliöiden ja lavojen lisäksi Etapin logistiikka hoitaa merkittävän määrän yhtiön sisäistä logistiikkaa. Edellä mainitun jäteasemien lavapalvelun lisäksi hoituvat jäteasemien kasalle kerättyjen puun, risun, haravointijätteen ja metallin kuljetukset kourakuormaajalla varustetulla autolla. Etapin logistiikka hoitaa puhdistamolietteiden kuljetukset jätevedenpuhdistamoilta biokaasulaitokseen käsiteltäväksi, poistotekstiilin toimitukset käsittelylaitokseen sekä poltettavan jätteen siirtokuljetukset viidestä kunnallisesta jäteyhtiöstä Westenergyn jätteenpolttolaitokseen.

Eri jätelajeja keräävien kiinteistöjen määrä

Näet diagrammin tarkan arvon viemällä kursorin sen päälle tai mobiilissa koskettamalla haluamaasi kohtaa.

2023

36 638 kiinteistöä

Poltettava jäte

2023

36 638 kiinteistöä

Biojäte

2023

2 244 kiinteistöä

Kartonkipakkaukset

2023

1 204 kiinteistöä

Metallipakkaukset

2023

1 166 kiinteistöä

Lasipakkaukset

2023

1 169 kiinteistöä

Muovipakkaukset

2023

1 194 kiinteistöä

Nelilokerokeräyksen piirissä olevat kiinteistöt

2023

1 198 kiinteistöä

Aluekeräyspisteiden käyttäjät

Näet diagrammin tarkan arvon viemällä kursorin sen päälle tai mobiilissa koskettamalla haluamaasi kohtaa.

2023

57 kpl

Vuosikäyttäjät

2023

57 kpl

Kesäkäyttäjät

2023

2537 kpl